Sản phẩm

NPK 16-16-8 + 13S

Khối lượng: 50kg
Giá: Liên hệ
-Tăng sinh trưởng, phát triển, ra hoa đồng lọat. -Tăng sức chống chụi hạn, gió và sâu bệnh. -Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận. -Chóng rụng trái non, hạn chế xoăn lá. -Tăng khả năng đẻ nhánh.
Lượt xem: 5168
Mạng xã hội:

NPK 16-16-8 + 13S + TE

-Tăng sinh trưởng, phát triển, ra hoa đồng lọat.

-Tăng sức chống chụi hạn, gió và sâu bệnh.

-Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

-Chóng rụng trái non, hạn chế xoăn lá.

-Tăng khả năng đẻ nhánh.

NPK 16-16-8 + 13S

NPK 16-16-8 + 13S

NPK 16-16-8 + 13S

NPK 16-16-8 + 13S

NPK 16-16-8 + 13S